Program Badań Prenatalnych – Refundacja NFZ

Pragniemy poinformować, że od dnia 01.10.2022 w Klinice Fertina realizujemy Program Badań Prenatalnych refundowany przez NFZ.

Cel programu

Celem programu jest m.in. ocena ryzyka aberracji chromosomowych płodu przy pomocy badań USG i testów biochemicznych, a także możliwość wczesnego rozpoznania wad rozwojowych płodu podczas badania USG

Dla kogo przeznaczony jest program?

Do włączenia do programu uprawnione są pacjentki spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek pacjentki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u pacjentki lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jakie badania obejmuje program?

 • badanie USG 1 trymestru (wykonywane pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL płodu wynosi 45- 84 mm)
 • badanie USG 2 trymestru (wykonywane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży)
 • badania biochemiczne z krwi pacjentki (PAPP-A, betaHCG, AFP, estriol, o rodzaju badania decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)
 • ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF przy użyciu algorytmu komputerowego
 • porada genetyczna
 • amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza (o rodzaju badania decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)

Skierowanie

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia pacjentki programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność włączenia do programu. Honorowane są skierowania wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zarówno z placówek posiadających kontrakt z NFZ jak i placówek bez kontraktu np. gabinetów prywatnych (do pobrania wzór skierowania)

Scroll to Top